İbn Haldun Üniversitesi

Sürekli Eğitim Merkezi

Mevzuat ve Yönetmelik

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (İHSEM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHSEM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHSEM)’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHSEM)’ni,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında Türkiye’nin altyapısal, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme yapmak, kısa ve orta süreli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya veya özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla gerekli her türlü çalışmayı yapmak.

b) Kitap, dergi, broşür ve benzeri her türlü yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek.

c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkanlarının tanıtımını sağlamak ve konuyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayarak Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine katkıda bulunmak.

d) Merkezce düzenlenen eğitim programları sonunda katılım belgesi veya sertifika vermek.

e) Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları  

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet planı ve programını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak.

e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede aylıklı öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

10 Eylül 2017 tarih ve 30176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur